Αγροτικός Τομέας

Καθώς ο αγροτικός τομέας εκσυγχρονίζεται και καθίστανται επιτακτικές οι απαιτήσεις για μείωση του κόστους παραγωγής, αειφόρο ανάπτυξη, αποδοτικότερη διαχείριση της γης και των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, οι εφαρμογές γεωπληροφορικής (GIS) σε όλο τον κόσμο κερδίζουν συνεχώς έδαφος και δίνουν τις απαραίτητες διαχειριστικές λύσεις με απόλυτη επιτυχία στον τομέα που είναι γνωστός ως Precision Agriculture (Γεωργία Ακριβείας).

Τα αγροτεμάχια χαρτογραφούνται αναλυτικά και τηρούνται στοιχεία ανά αγροτεμάχιο όπως το είδος της καλλιέργειας, το πλήθος δέντρων κ.λπ. Γίνονται εκτιμήσεις παραγωγής και σχεδιασμός αγροτικής πολιτικής.

Γίνεται χρήση PDA/Tablets που διαθέτουν ενσωματωμένο GPS και κατάλληλο λογισμικό GIS και καταγράφονται στοιχεία στο πεδίο. Χρησιμοποιούνται πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες όπου αναγνωρίζεται η χημική σύσταση και η υγρασία του εδάφους
ενώ καθορίζονται με ακρίβεια οι ανάγκες λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων GIS, η Γεωργία περνά σε μια νέα εποχή μεθοδικότερης και αποδοτικότερης καλλιέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον και τους διαθέσιμους πόρους.

H INFOΔΗΜ έχει ολοκληρώσει από το 2009 το ειδικό λογισμικό e Field Stats για την Ψηφιακή Γεωργία Ακριβείας.