Διαχείριση Περιβάλλοντος

- Υδάτινοι Πόροι / ενεργειακοί Πόροι

Σε παγκόσμια κλίμακα η ορθολογική διαχείριση των Υδάτινων ή των Ενεργειακών Πόρων γίνεται με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων με τη βοήθεια των οποίων παρακολουθούνται τα ισοζύγια αποθεμάτων και ασκείται πολιτική διατήρησης τους. Η ασκούμενη πολιτική ελέγχεται και τεκμηριώνεται μέσω σεναρίων και μοντέλων προσομοίωσης που εκπονούνται στο GIS

- Προστατευόμενες Περιοχές

Στις περιοχές που προστατεύονται απο διεθνείς συνθήκες (Περιοχές Natura, Ramsar κ.λπ.) η χρήση ενός διαχειριστικού συστήματος GIS, εποπτείας και παρακολούθησης της περιοχής, είναι επιβεβλημένη. Με τη βοήθεια του συστήματος GIS αποτυπώνεται η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής, η ποιότητα και η στάθμη του νερού σε λίμνες και ποτάμια, καθώς και πληροφορίες για τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες, ενώ μέσω ψηφιακών καμερών εποπτεύεται η περιοχή. Το σύνολο της πληροφορίας οργανώνεται και παρουσιάζεται σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

Τα πιο πρόσφατα υλοποιήμενα συστήματα Περιβάλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας είναι:

  • το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών παρακολούθησης πετραιοκηλίδων και δίκτυο παράκτιας ενημέρωσης για την περιφέρεια Ανατολικής μακεδονίας - Θράκης
  • το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Περιβαλλοντικής προστασίας του νομού Καστοριάς