Τομείς Δραστηριότητας

Η INFOΔΗΜ έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό εφαρμογών Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και διαχείρισης χωρικών δεδομένων και πολύ συχνά με καινοτόμο χαρακτήρα. Κύριοι εντολείς της ειναι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Μερικές απο τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει: σύνταξη εφαρμογών με την χρήση ΣΓΠ σε πολεοδομικές, κτηματολογικές, περιβαλλοντικές, διαχείρισης οδικών έργων, εφαρμογές διαχείρισης του τέλους ακίνητης περιουσίας, εφαρμογές ΣΓΠ στο διαδίκτυο διαχείρισης στόλου οχημάτων, βελτιστοποίησης δρομολογίων, πυροπροστασίας δασών, διαχείρισης τεχνικών έργων κλπ.

Η εταιρεία διαθέτει ευρεία εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη  σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, στην υλοποίηση έργων βασισμένων σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και έχει υλοποιήσει πολλά σχετικά έργα καθώς έχει εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία σημαντικά έργα πληροφορικής, ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων και Γεωβάσεων, Μετάπτωσης δεδομένων και έργων απλούστευσης διαδικασιών.

Η INFOΔΗΜ στηριζόμενη σε δύο βασικούς πυρήνες τεχνογνωσίας

 • σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της πληροφορικής και
 • σε διεπιστημονική υποστήριξη αναπτυξιακού σχεδιασμού

αναπτύσσει μία σειρά δραστηριοτήτων που είναι :

 • Παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων με μεθόδους φωτογραμμετρικές, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, ψηφιοποιήσεις αναλογικών δεδομένων, ενσωμάτωση στοιχείων από συμβατικές μεθοδολογίες.
 • Οργάνωση στοιχείων και παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Εφαρμογές πυροπροστασίας με τη συνδυασμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (υπόβαθρα από δορυφορικές εικόνες, ΓΣΠ, δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας, μοντέλα προσομοίωσης πυρκαγιάς, διαχείριση στόλου οχημάτων, εγκατάσταση και διαχείριση εικονοληπτών, Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, προγράμματα ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, εφαρμογές διαχείρισης κρίσεων κλπ)
 • Εφαρμογές δημιουργίας, τήρησης, διαχείρισης μεταδεδομένων και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE και τις προσταγές του Ν.3882/2010
 • Εφαρμογές διάχυσης, διαχείρισης και επεξεργασίας γεωγραφικής πληροφορίας στο διαδίκτυο με τη χρήση και παραμετροποίηση τόσο εμπορικών λογισμικών (ArcGIS Server), όσο και λογισμικών ανοικτού κώδικα (Mapserver, Geoserver, Mapfish, Geomajas Κλπ).
 • Γεωπύλες (για την αναζήτηση, την προεπισκόπηση, τη μεταφόρτωση, τον μετασχηματισμό γεωχωρικών δεδομένων κλπ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.3882/2012 και των σχετικών ΠΔ) με τη χρήση εμπορικών λογισμικών ή λογισμικών ανοικτού κώδικα όπως το Geonetwork.
 • Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού
 • Εφαρμογές διαχείρισης κρίσεων για θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων χωρικών πληροφοριών βάσει διεθνών προτύπων (ISO TC211)
 • Ψηφιοποιήσεις (σαρώσεις, διανυσματοποίηση, εισαγωγή δεδομένων)
 • Παραγωγή εξειδικευμένου λογισμικού (INFOFIRE – METADATA)
 • Δημιουργία σύγχρονων εφαρμογών τηλεματικών υπηρεσιών με συνδυασμό σύγχρονων τεχνολογιών (GIS, GPS, internet, smartphones), με τη χρήση προγραμματιστικών εργαλείων Java, τη χρήση PHP αλλά και μεθόδων ασύγχρονης επικοινωνίας με τους εξυπηρετητές των εφαρμογών.
 • Ανάπτυξη ασύρματων τηλεματικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, εικόνας και ήχου.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με άδειες χρήσης και διάθεσης, διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών ή άλλων ευαίσθητων ή απόρρητων δεδομένων.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση, επεξεργασία, υποβολή προτάσεων ρηματοδότησης έργων από την ΕΕ και υλοποίησή τους.
 •  Οργάνωση και υποστήριξη ενεργειών κατάρτισης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.
 •  Project management για έργα τεχνικής και αναπτυξιακής φύσης
 •  Έρευνες - στατιστικές επεξεργασίες κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου και εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας.