Φωτογραμμετρία

Η INFOΔHM, είναι η πρώτη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα που απέκτησε εξοπλισμό και δυνατότητα φωτογραμμετριών εργασιών, και η μοναδική μέχρι πρότινος.

Από το 1996 είχε αποκτηθεί ο πρώτος φωτογραμμετρικός σταθμός της εταιρείας INTERGRAPH IMAGE STATION περιλαμβάνοντας H/W και S/W για εργασίες ψηφιακής Φωτογραμμετρίας με όλα τα Modules που αφορούν:

  • Στερεοσκοπική παρατήρηση τηλεπισκοπικών ζευγών αεροφωτογραφιών και παραγωγή στερεομοντέλων
  • Αεροτριγωνισμό και αναγωγή των εικόνων, παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και Φωτομωσαϊκών
  • Ψηφιοποίηση και χαρτογραφική απόδοση των πληροφοριών.

Μετά το 2007 ο εξοπλισμός εκσυγχρονίσθηκε με ειδικά Workstation της εταιρείας Dell καθώς και τις νέες εκδόσεις των προγραμμάτων και modules της Intergraph για τις εργασίες Φωτογραμμετρίας.

Ο σταθμός έχει χρησιμοποιηθεί σε όλα τα έργα κτηματολογίου που έχει εκπονήσει η εταιρεία για τη δημιουργία των απαιτούμενων ορθοφωτοχαρτών.